سخنان شگفت انگیز بزرگان

یاد بگیرید برای خودتان ارزش قائل شوید، به این معنا که برای به دست آوردن شادی، مبارزه کنید.

- آین رند

تا زمانی که تلاش نکنید کاری فراتر از توانایی‌های فعلی خود انجام دهید، هرگز رشد نخواهید کرد.

- رالف والدو امرسون

خوشحالی زمانی به دست می‌آید که فکرتان، سخن‌تان و عملکردتان در هماهنگیِ با هم باشند.

- ماهاتما گاندی

مرد موفق کسی است که می‌تواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب می‌کنند، بنایی مستحکم بسازد.

- دیوید برینکلی

کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است. یک موفقیت بسیار بزرگ بهتر از موفقیت های مقطعی و کوتاه است.

- استیو جابز

کاری را که بیابید که بیشترین اشتیاق را نسبت به انجام آن دارید.

- مارک زاکربرگ

برای من اهمیتی ندارد که آنها ایده مرا دزدیدند مهم این است که آنها هیچ ایده ای از خود ندارند.

- نیکولا تسلا

کسی که امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت ؛ چون نمی‌ داند هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

- استیو جابز

افراد موفق از شکست نمی ترسند. اما می دانند برای موفقیت چگونه باید از آن درس بگیرند و رشد کنند.

- رابرت کیوساکی

ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند، ذهن های معمولی درباره رخدادها، ذهن های کوچک درباره افراد.

- النور روزولت

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد.

- راکفلر

شکست خوردن سخت است اما سخت تر از شکست آن است که هرگز برای موفقیت تلاش نکنیم.

- تئودور روزولت

سخنان بیشتر به زودی ...